Gebruiksvoorwaarden voor website

Algemene voorwaarden voor gebruik van website

The Laryngectomy site (the “Website”) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar of ouder. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u de Website niet gebruiken.

Door de Website te bezoeken, door te bladeren of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden voor de Website (de “Gebruiksvoorwaarden”).

Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

Ga naar ons Cookiebeleid en Privacybeleid voor meer informatie over gegevensverwerking op de website

Over de Website

Deze Website wordt beheerd en gesponsord door Atos Medical AB, Hörby, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Zweden, bedrijfsregistratienr. 556268-7607.

Geen vervanging voor medisch advies

Content, materiaal en andere informatie op de Website (de “Content”) is van algemene aard en alleen bedoeld om mensen bewust te maken. De Content van de Website is geen vervanging voor professionele medische adviezen, diagnoses of behandelingen. U mag nooit professioneel medisch advies in de wind slaan of besluiten om geen medisch advies in te winnen of een behandeling te volgen vanwege iets wat u op de Website hebt gelezen. Voor een medisch advies of een medische behandeling ten behoeve van uzelf of een familielid dient u altijd contact op te nemen met een gekwalificeerde arts.

Geen reclame

Content van de Website is niet bedoeld om een specifiek product of merk te promoten of aan te prijzen. U dient niets op deze Website op te vatten als promotie of reclame voor een specifiek producttype of -merk of voor het gebruik van een product. Indien u denkt medische hulpmiddelen nodig te hebben voor uw behandeling, neem dan altijd contact op met uw arts.

Onethische content

Content die obsceen, intimiderend, racistisch, kwaadaardig frauduleus of lasterlijk is, naakte beelden bevat, de rechten van derden schendt of er inbreuk op maakt, of Atos of enige andere persoon blootstelt aan aansprakelijkheid, is niet toegestaan op de Website. Atos behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle maatregelen te nemen die het nodig acht indien u deze voorwaarden schendt. Zo kan Content worden verwijderd of uw gebruik van de Website worden opgeschort.

Aansprakelijkheid

Atos of enige andere entiteit of persoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies ten gevolge van gebruik of misbruik van informatie op de Website. Atos behoudt zich alle rechten voor om het ontwerp, de capaciteit en de Content van de Website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Atos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van websites van derden waarnaar de Website links bevat.

Eigendomsrechten

Alle Content van de Website, met inbegrip van, zonder beperking, namen en logo’s, is eigendom van Atos, samenwerkingspartners of leveranciers van content voor de Website. Alle Content wordt beschermd door auteursrechtwetten, handelsmerkwetten of andere wet- en regelgeving. U mag alleen Content kopiëren, verkopen, verspreiden of anderszins reproduceren of er links naar plaatsen na voorafgaande toestemming van Atos.

Beperkt privégebruik

U mag Content van de Website afdrukken of delen voor beperkte particuliere, niet-commerciële doeleinden onder de volgende voorwaarden:

  • U drukt de Content af of deelt deze in volledige en onbewerkte vorm.
  • U brengt geen kosten in rekening voor het afdrukken of delen.
  • U verstrekt een link naar deze Gebruiksvoorwaarden.
  • U vermeldt de bron www www.laryngectomy.info

Gevolgen van schending van voorwaarden

Indien we vernemen dat u een van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, kunnen we onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving corrigerende maatregelen treffen, waarbij we onder meer u de toegang tot de Website kunnen ontzeggen. Als we schade lijden door uw schending, kunnen we naar eigen goeddunken schadevergoeding van u eisen.

Herzieningen van gebruiksvoorwaarden en website

Atos kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze posting bij te werken. Indien u de Website blijft gebruiken, bent u gebonden aan dergelijke herzieningen. Derhalve dient u regelmatig deze pagina te bezoeken om de Gebruiksvoorwaarden door te nemen, zodat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Heersend recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien, daarmee verband houden of op het onderwerp betrekking hebben, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Zweden.