Privacybeleid

Dit beleid beschrijft hoe Atos Medical AB, bedrijfsregistratienr. 556268-7607, uw persoonsgegevens verwerkt en wat we doen om uw gegevens te beschermen en om uw recht op privacy zo goed mogelijk te respecteren. We ontvangen uw persoonsgegevens via onze communicatie en interactie met u, van gezondheidswerkers, zorgorganisaties, werknemers en van andere bronnen.

Verantwoordelijkheid voor gegevens

We evalueren continu of uw rechten het risico lopen om negatief te worden beïnvloed door onze activiteiten ten aanzien van de gegevensverwerking. We geven speciale aandacht aan het risico op discriminatie, identiteitsdiefstal of fraude, financieel verlies, reputatieschade, en aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wanneer het nodig is dat we uw gevoelige persoonsgegevens verwerken, voeren we altijd een grondige beoordeling inzake gegevensbescherming uit om eventuele hoge risico’s voor uw rechten en vrijheden aan het licht te brengen. We voeren de beoordeling uit voordat we uw persoonsgegevens verwerken.

Contactinformatie

Atos Medical AB fungeert als gegevensbeheerder en voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake bescherming van persoonsgegevens. Neem gerust contact met ons op als u informatie nodig hebt over de gegevensverwerking bij Atos Medical:

Adres: Atos Medical AB, att.: Data Protection Officer, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö, Zweden Telefoonnummer: +46 (0) 415-198 00 E-mailadres: dataprotection@atosmedical.com Website: www.atosmedical.com

Zoek uw lokale functionaris voor gegevensbescherming (FG) op de externe website van Atos Medical:  https://www.atosmedical.com/list-of-atos-dpos/

Eerlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens

We brengen u op de hoogte van de verwerking van uw gegevens en het doeleinde van de verwerking op het moment dat u ons de gegevens verstrekt. Als de gegevens van derde partijen afkomstig zijn, zoals leveranciers, overheidsinstanties, beroepskrachten in de gezondheidszorg of zakenpartners, brengen we u binnen 10 dagen na ontvangst van uw persoonsgegevens op de hoogte. We lichten u ook in over het doeleinde van de verwerking, waarvoor de gegevens worden verzameld, maar ook over de wettelijke grondslag voor het verzamelen van uw gegevens.

Gegevenstypen

  • Contactgegevens, bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en postcode
  • Contactgegevens van verzorgers, familieleden of wettelijke voogden die u vertegenwoordigen
  • Voorkeurstaal
  • Gezondheidsgerelateerde informatie.

Doel

  • Informatie verstrekken over laryngectomie
  • Gepersonaliseerde informatie over uw behoeften verzenden
  • Bewustzijn van laryngectomie vergroten
  • Onze communicatie met u aanpassen
  • Uw relatie met ons beheren
  • De website onderhouden en ontwikkelen

Relevante en noodzakelijke persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens die relevant, toereikend en noodzakelijk zijn om de bovenstaande specifieke doeleinden te bereiken. Alvorens uw persoonsgegevens te verwerken, gaan we na of we de hoeveelheid verzamelde gegevens kunnen beperken en of bepaalde soorten gegevens kunnen worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Persoonsgegevens bijwerken

Onze diensten zijn afhankelijk van de juistheid van uw gegevens. We streven ernaar de over u geregistreerde gegevens bij te werken, maar indien u wijzigingen hebt in de geregistreerde gegevens, verzoeken we u ons daarvan op de hoogte te stellen via de bovenstaande contactgegevens of contact op te nemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Atos Medical.

Opslag en verwijdering van persoonsgegevens

We houden ons aan de wetgeving die minimum- of maximumeisen stelt aan gegevensopslag. We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, verwerkt en opgeslagen. We wissen derhalve alle gegevens over u 10 jaar na uw laatste contact met ons.

Geïnformeerde toestemming of andere rechtsgronden

We vragen altijd om uw geïnformeerde toestemming voordat we uw persoonsgegevens verwerken om de bovenstaande doeleinden of om u te informeren over de wettelijke basis van en onze gerechtvaardigde interesse in de verwerking van uw gegevens.

Uw toestemming is vrijwillig en u hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Gebruik de eerdergenoemde contactgegevens of neem contact op met uw lokale Atos Medical-vertegenwoordiger voor meer informatie, of als u uw toestemming wilt intrekken. Als we uw gegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens zijn verkregen, verstrekken we u informatie over het nieuwe doeleinde en vragen u om toestemming voordat de gegevens verder worden verwerkt. Wanneer onze producten of diensten vereisen dat de persoonsgegevens van een kind worden verwerkt, vragen we de ouders of voogd van het kind om geïnformeerde toestemming. We doen ons best om te verifiëren dat de toestemming is gegeven door een ouder die voogdijschap heeft over het kind.

De verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden kan bij wet zijn bepaald. In dat geval dient wetgeving als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens. Het type en de hoeveelheid verwerkte persoonsgegevens kunnen tevens nodig zijn om aan een contract of een andere wettelijke verplichting te voldoen. In andere situaties vormt ons gerechtvaardigd zakelijk belang bij de verwerking van uw gegevens de rechtsgrondslag voor onze verwerkingsactiviteiten.

Als de wettelijke basis voor de verwerking wordt gewijzigd, stellen we u daarvan op de hoogte.

Delen van uw persoonsgegevens aan derde partijen

We delen uw persoonsgegevens alleen met derden voor marketingdoeleinden indien we uw toestemming hebben verkregen en u informatie hebben verstrekt over het geplande gebruik van uw gegevens. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijk delen van gegevens. We vragen u niet om toestemming als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken, bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen.

Overdracht van uw persoonsgegevens naar derde landen

Atos Medical levert producten en diensten aan klanten in vele landen over de hele wereld. In het kader van onze gedigitaliseerde communicatie binnen de Atos Medical Group, met onze leveranciers en zakenpartners, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen, waaronder landen buiten de EU. Bij de overdracht van gegevens aan partners in derde landen buiten de EU zorgen we voor een adequate gegevensbescherming bij de ontvangers, in overeenstemming met de normen van dit beleid en met wettelijke voorschriften. We verplichten onze zakelijke partners om veiligheidsmaatregelen te treffen ten aanzien van de gegevensverwerking, gegevensbeveiliging en de verantwoordelijkheid om uw rechten te respecteren.